Beleidsplan 2022-2025

Missie

Wij geloven dat Israël Gods uitverkoren volk is, en met de Joden delen wij het Oude Testament. De christelijke kerk is voort gekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël. Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters.

Visie

Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden willen wij 1) de Messiasbelijdende Joden steunen met onze gebeden en gaven, 2) de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messiasbelijdende Joden bevorderen en 3) de Messiasbelijdende Joden ook steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten.

De doelstelling zijn:

1.Het verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden.

2.Het bevorderen van contacten tussen christen en christelijke kerken en gemeenten enerzijds, en Messias belijdende Joden c.q. Messias belijdende Joodse gemeenschappen anderzijds.

Werkwijze

Het komt erop aan deze missie, visie en doelstellingen in de huidige context om te zetten in daden. De werkwijze is gericht op een integrale aanpak. Onze visie laat duidelijk 2 doelgroepen zien, namelijk de Messias Belijdende Joden (MBJ) en de christelijke gemeente.

 1. Allereerst is daar de doelgroep, de reden waarom we zijn opgericht, ons bestaansrecht als stichting. Dat zijn de MBJ (in Israël).
 2. Vervolgens is dat de achterban die meeleeft, meebidt en ons trouw voorziet van middelen.
 3. Als derde is dat onze stichting, de interne klant, die ten dienste staan aan beide klanten, hen probeert te verbinden en tegelijkertijd elkaar bediend.

1. Messiasbelijdende Joden in Israël

De reden dat we zijn opgericht zijn de MBJ. Onze steun is op hen gericht. Dat is niet alleen een ideële/diaconale motivatie. Ten diepste is de diaconale betrokkenheid een gevolg van dankbaarheid (en plicht) omdat wij als christenen uit de heidenen deel hebben gekregen aan hun geestelijke weldaden (Rom 15:27). Daarbij is het bestaan van een kleine maar groeiende MBJ gemeenschap in Israël een prachtig en hoopvol gegeven. In 20 jaar heeft er een drievoudige groei plaatsgevonden die van invloed is op ons als stichting. De inkomsten zijn in 20 jaar verviervoudigt en het aantal projecten is gegroeid van 1 project (1999) tot 30+ projecten (2021) en is verspreid over drie soorten ondersteuning.

Hoewel de groei significant is, is de tijdsinvestering die SSMJ heeft gedaan in Israël niet meegegroeid. Met een kleine bezetting moeten nu eenmaal keuzes gemaakt worden. Maar willen wij e.e.a. in de juiste verhouding zetten dan zullen we ook in Israël moeten anticiperen op de drievoudige groei.

 • We stellen criteria op voor huidige en toekomstige projecten.
 • We ontwikkelen een deugdelijk en werkbaar managementmodel (management control systeem) voor duurzame ondersteuning van programma’s en projecten.
 • We investeren in duurzame relaties en zetten in op verdiepende wederkerigheid. We zijn meer gesprekspartner in Israël en betrekken hen bij onze organisatie.
 • We investeren in en maken gebruik van personen en organisaties in Israël die als bron dienen om relatie, kennis en kunde te verdiepen.

2. Achterban

Wij willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid met de Messiasbelijdende Joden bevorderen.

 • aantal betrokkenen/begunstigers stabiel houden, liefst lichte groei. Groei 5% in 4 jaar tijd.
 • Aantal betrokken gemeenten verhogen met 5%.
 • Bekendheid en bewustwording vergroten
 • inzet op enkele specifieke doelgroepen.
 • Inkomsten licht laten stijgen per jaar. Groei van 20% in 4 jaar

Van 2022-2025 focussen wij ons op de volgende doelgroepen in Nederland:

            1 Jongere generatie

            2 Ondernemers met Lev

            3 Predikanten/theologen

            4 Samenwerkingen

            5 Actieve communicatie en vrijwilligers

Daarbij kunnen wij niet zonder de inzet van actieve en betrokken vrijwilligers.

1 Jongere generatie

De jongere generatie willen wij graag bewust maken van de belangrijke positie van Israël in de Bijbel en kennis laten maken met locaties in het land Israël die ze kunnen (her)kennen vanuit de Bijbel.

Jongerenwerker

We stellen een parttime jongerenwerker aan

De Verkenners

SSMJ werkt samen met het CIS (het centrum voor israeltudies) en Steunfonds Israel aan het op jongeren gerichte programma De Verkenners. Deze is geschikt voor gebruik op school en catechisatie of thuis. In het najaar van 2023 zal deze ook zichtbaar zijn op de christelijke TV zender Family7.

Jongerenreizen en conferenties

Ook werkt SSMJ op scholen zoals Driestar, van Lodenstein College en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Een van de doelen is om via school met jongeren een Israëlreis te ondernemen met financiële steun van ouders en sponsoren. SSMJ wil daarin les- en reismateriaal aanbieden.

Samenwerken

Ook helpt SSMJ jongerenorganisaties binnen kerken (zoals HHJO of LCJ?) om jongeren bewust te maken met en te verbinden met Messiasbelijdende gelovigen in Israël.

2 Ondernemers met Lev

Vanuit een kerngroep van betrokken ondernemers bouwen wij aan een netwerk van Ondernemers met Lev (Hebreeuws voor hart) die hart hebben voor Messiasbelijdende Joden in Israël en hen willen ondersteunen, maar zelf ook graag toerust willen worden.

Ondernemers kunnen al Ondernemer met Lev worden vanaf €850 en zo met elkaar optrekken in onderwijs en gebed. Ondernemers met Lev zetten samen de schouders onder concrete projecten in Israël.

3 Predikanten/theologen

De theologische motieven zijn, dat de christelijke kerk is voortgekomen vanuit de verkondiging van het evangelie dat God aan Israël gegeven heeft. Jezus, de Messias van Israël en het Hoofd van de christelijke gemeente was als mens een Jood (Johannes 4:22; Hebreeën 2:17). Omdat de christelijke kerk Jezus erkent als enige Zaligmaker, wil zij van Hem getuigen, wereldwijd (Hand. 4:12; Matth. 28:19). Dit is de Bijbelse inspiratie tot zending en evangelisatie wereldwijd.

In de komende vijf jaar wordt het netwerk van predikanten en theologen uitgebreid vanuit de visie dat Israël een belangrijke plaats heeft in de Bijbel en dat in het huidige Israël de Messiasbelijdende gelovigen een bijzondere positie hebben die onze steun verdienen. Zodat Jezus de Messias van Israël wordt geëerd.

Parttime theoloog

We onderzoeken de optie om een ervaren parttime theoloog aan te stellen om de (theologische) vraagstukken met betrekking tot de MBJ meer te doordenken.

Conferentie

In samenwerking met Het CIS (Centrum voor Israelstudies) organiseert SSMJ een symposium over de groei van de Messiasbelijdende gemeenten in Israël. Centraal daarin het boek van het Caspari Center in Jerusalem. Het symposium vond plaats op 14 april 2023.

Projectbezoek Israël

Om wederzijdse betrokkenheid tot stand te brengen initieert SSMJ een Israelreis voor predikanten en theologen om samen de Bijbelse en Theologische Why uit te werken en contacten te leggen met gemeenten en projecten in Israël.

4 Samenwerkingen

Waar mogelijk werkt SSMJ samen met andere organisaties met gelieerde doelen zoals Het Centrum voor Israël Studies (het CIS), Steunfonds Israël/Isaäc da Costa en koepelorganisaties voor Israël zoals Israëlberaad, IKC platform (jongeren), Studiekringen en Pleuroma.

5 Actieve communicatie en vrijwilligers

Vrijwilligers en spreekbeurten

Naast een beperkt aantal betaalde (parttime)krachten en vrijwillige meewerkende bestuursleden is SSMJ afhankelijk van vrijwilligers. Zij dragen mede SSMJ uit richting jongeren, kerken en scholen en spreekbeurten. Er is groei in de aanvragen van spreekbeurten. Samen willen wij graag 20-30 spreekbeurten per jaar vervullen.

Project 75 jaar Israël en 25 jaar SSMJ.

Dit jaar bestaat Israël 75 haar en in 2024 bestaat SSMJ 25 jaar. In de aanloop daarnaar worden de volgende acties uitgewerkt: Documentaire over Israël als natie en groei en uitdagingen van de Messiasbelijdende gemeenten (30 min). Activiteiten rond het 25 jarige bestaan van SSMJ

Online media

Voor de online mediakanalen wordt een nieuwe strategie met duidelijke doelen ontwikkeld die passen binnen het beleidsplan. Ook worden onderdelen van de huisstijl meer in lijn met elkaar gebracht waar reeds een start mee is gemaakt. Dit moet zorgen voor een duidelijk onderscheidend en aansprekend karakter voor bestaande en nieuwe betrokken donateurs.

Internationalisering website

In het werkgebied van SSMJ in Nederland en Vlaanderen is Nederlands de voertaal. Steeds meer mensen uit het buitenland en vooral Israël willen hun betrokkenheid vergroten. We denken aan een Engelstalige website.

Groei

Steeds meer mensen raken betrokken bij SSMJ en Messiasbelijdende gemeenten in Israël. Om aan de groeiende vraag tegemoet te komen is er ook groei nodig in donateurs, betrokken ondernemers, actieve gemeenten en een inkomstengroei. Voor de komende jaren hebben wij de volgende doelstellingen:

Doelgroepen

2023

2025

Groei doelstelling

Betrokken donateurs en ondernemers

5%

Aantal betrokken collecterende gemeenten

5%

Inkomsten stijging

€ 886.000

€ 1.063.200

20%

 

3. Eigen organisatie

Doelen:

 • We zijn intrinsiek sterk gemotiveerd, door Christus verankerd in het geloof in Israëls God
 • De organisatie zodanig inrichten dat ruimschoots aan onze doelstellingen m.b.t. achterban (klant 2) en MBJ (klant 1) wordt voldaan.
 • We zijn een praktisch, professionele en betrouwbare organisatie (klant 3). Dat wil zeggen
  • Er staat een professionele organisatie met korte lijnen en daadkracht.
  • De strategische lijnen zijn helder en anderen en wijzelf weten wat we van elkaar mogen verwachten.
  • SSMJ is op termijn kerkelijk breed een meer herkenbare en gerespecteerde organisatie als het gaat om MBJ (in Israël)

E.e.a. omgezet in een tabel zien we het volgende:

#Functie/rol/aandachtsveld Aantal fte 2021Aantal fte 2025
1Directeur (1 persoon)0,4 fte0,4-0,8 fte
2Achterban medewerkers1 fte2,0-3,0 fte
3Veld medewerker(s) 0,2-0,4 fte
4Jongerenwerker(s)Geen0,2-0,4 fte
5Predikant theoloogGeen0,2-0,4 fte
 admin, financieel, ict, secretariaatGeenGeen
 Totaal1,4 fte3,0-5,0 fte
 Vrijwilligers< 5 personen>20 personen