Beleid en organisatie

Beleidsplan

Motivering
Vanuit de doelstelling, zoals in de statuten verwoord, wil de stichting materiële en immateriële steun verlenen aan Joden die Jezus als de Messias belijden.
Ten diepste is dit inhoudelijk kerkelijk werk, wat over kerkmuren heen door leden van verschillende kerken gedaan wordt. Omdat dit kerkelijk werk is, gebeurt het vanzelfsprekend vanuit een bijbels-theologische motivering.
De theologische motieven zijn, dat de christelijke kerk is voortgekomen vanuit de verkondiging van het evangelie dat God aan Israël gegeven heeft. Jezus, de Messias van Israël en het Hoofd van de christelijke gemeente was als mens een Jood (Johannes 4:22; Hebreeën 2:17). Omdat de christelijke kerk Jezus erkent als enige Zaligmaker, wil zij van Hem getuigen, wereldwijd (Handelingen 4:12; Mattheüs 28:19). Dit is de Bijbelse inspiratie tot zending en evangelisatie wereldwijd.
Vanuit de Bijbel ziet de christelijke gemeente ook een taak naar het Joodse volk toe. De gelovigen in Jezus Christus zijn geroepen om de Joden jaloers te maken op het heil wat in Jezus de Messias is. (Romeinen 11:11)
Daarom zou de christelijke kerk tot het Joodse volk willen spreken over Jezus als hun en onze Messias. Gelet op de historie van Jodenvervolgingen, ook door christenen, is het bijna niet mogelijk dat gelovigen vanuit de verschillende kerken dat rechtstreeks in Israël doen. De stichting wil de Messiasbelijdende Joden in Israël helpen in hun taak om van het evangelie in woord en daad te getuigen.

Het ideële motief waarom deze activiteiten worden ontplooid, is het feit dat de Joden, die zo zeer geleden hebben onder vervolgingen vooral door het antisemitisme van Nazi-Duitsland, onze steun meer dan verdienen. Als Nederlanders mogen we niet vergeten dat er meer dan 100.000 Joodse landgenoten zijn vermoord. Van de overlevenden zijn er velen naar de staat Israël geëmigreerd.
Helaas gebeurt het dat Messiasbelijdende Joden in Israël opnieuw te lijden hebben van bespotting, inbreuk op hun vrijheid van meningsuiting en godsdienstige vergadering. De stichting wil proberen om hen te bemoedigen door ons gebed en – waar nodig – financiële steun.

Draagvlak
Om het werk in Israël te kunnen doen is het in de eerste plaats nodig om in Nederland draagvlak te creëren. Daarom zijn er in het stichtingsbestuur personen gekozen vanuit verschillende kerken, te weten: Protestantse Kerk in Nederland, Nederlandse Gereformeerde Kerken, Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Hersteld Hervormde Kerk.
Vanwege de theologische motivering en om de boodschap onder de kerkleden zo goed mogen uit dragen is gekozen voor een relatief groot aantal predikanten als bestuurslid, op dit moment zes personen. Het streven is om dit beleid ook in de toekomst voor te zetten.
De stichting Steun Messiasbelijdende Joden wil haar werk doen namens en in verbondenheid met de diverse kerken en gemeenten.
Er is een uitgebreide lijst van comité van aanbeveling, waarin een zeer brede achterban uit vele kerken en gemeenten zich kan herkennen.

Doelen
Om de verkondiging van het evangelie door Messiasbelijdende Joden te bevorderen, is het eerste doel om Messiasbelijdende gemeenten en voorgangers te steunen.
Door het steunen van diaconale projecten van Messiasbelijdende Joden in Israël, wordt geprobeerd om de Joden jaloers te maken op het heil wat in Jezus de Messias is.
Messiasbelijdende Joodse voorgangers in Israël hebben de wens te kennen gegeven dat toerusting van groot belang is. Daarom wordt via uitgeverij Ha Gefen, Bible Society in Israël en Israël College of the Bible in Netanya steun gegeven aan diverse manier van toerusting in geschrift en via internet.

Werkwijze
De stichting geeft voorlichting en informatie via het blad Immanuël, dat vier keer per jaar verschijnt. Verder wordt er ten minste tweemaal per jaar een brief gestuurd met informatie en verzoek om financiële steun.

Via deze website geeft de stichting informatie over de historie en de werkzaamheden van de stichting. Er wordt gestreefd naar het up to date houden en zo mogelijk verdere uitbouw hiervan.

De stichting geeft via bestuursleden en andere vrijwilligers voorlichting op gemeenteavonden en verenigingsavonden van diverse kerkgenootschappen en organisaties zoals PCOB en op scholen.
Het doel van deze voorlichting is om vanuit de Bijbel de bijzondere plaats van het Joodse volk, de staat Israël en in het bijzonder van de Messiasbelijdende Joden, duidelijk te maken aan jongeren en ouderen van de christelijke kerken. Wanneer er een Bijbelse, innerlijke motivatie is om positief over de Joden te denken, worden antisemitische tendensen bestreden en zal er ook bereidheid zijn om financieel bij te dragen aan het werk van de stichting.

Door middel van het organiseren van avonden waarop een Messiasbelijdende Jood spreekt, of het houden van kerkdiensten waarin een Messiasbelijdende predikant preekt, wil de stichting meer bekendheid geven aan het theologische gedachtegoed van Messiasbelijdende Joden en een brug slaan tussen Messiasbelijdende Joden en de plaatselijke christelijke gemeente.
De lezingen, of preken worden vanuit het Engels in het Nederlands vertaald door onbetaalde vrijwilligers. De bedoeling is dat dit zo zal blijven.

Vrijwilligersorganisatie
De stichting wil in de eerste plaats een organisatie van vrijwilligers zijn. De bestuursleden en anderen ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden, zij krijgen op basis van declaratie de fiscaal onbelaste kilometervergoeding.
De bedoeling is om ook in de nabije toekomst de werkzaamheden te laten geschieden vanuit de studeerkamer van een predikant, of vanuit het kantoor van een bedrijf, zodat er geen huisvestingskosten zijn.
In 2013 is voor het eerste een bezoldigd directeur benoemd die één dag in de week die werkzaamheden doet, die het bestuur nodig acht voor het uitvoeren van het beleid. Per 2020 is de directeur voor twee dagen werkzaam voor de stichting. Tot deze werkzaamheden wordt met name gerekend de contacten met hen die betrokken zijn bij de projecten in Israël, het verzorgen van de publiciteit en het bevorderen van de geldwerving.

Geldwerving
De geldwerving geschiedt door het sturen van informatie en verzoeken om giften naar het eigen adressenbestand. Daarnaast worden er acties gevoerd om als bijsluiter bij andere bladen nieuwe gevers bij het werk te betrekken.

De penningmeester zal het bestuur in iedere vergadering op de hoogte houden van de lopende ontwikkelingen in inkomsten en uitgaven, zodat er adequaat beleid gevoerd kan worden. Hij zorgt er voor dat de jaarrekening zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar wordt gepresenteerd aan het bestuur.

Status van de stichting
De stichting Steun Messiasbelijdende Joden is fiscaal gerangschikt onder de zo genoemde ‘goede doelen’, dus geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Wanneer de wenselijkheid opweegt tegen de kosten daarvan, zal worden gezocht naar mogelijkheden om de stichting van een zgn. keurmerk te laten voorzien.

Continuïteit
Sinds het oprichten van de stichting zijn er zeer weinig mutaties geweest in het bestuur. Dit wordt in veel opzichten als een goede zaak gezien. Het ingevoerd zijn in deze materie is een bijzonder belangrijke zaak, zodat het bestuur des te meer kan staan voor de uitdaging en opdracht die is aanvaard.

 

Vergoedingen

De bestuursleden van de stichting doen hun werk als onbezoldigd vrijwilliger. Zij ontvangen, alleen na declaratie, de wettelijk toegestane belastingvrije vergoeding voor de autokosten per kilometer of kosten openbaar vervoer. Voorwaarde is dat zij de reis ten behoeve van de stichting hebben gemaakt.

De administrateur ontvangt een vrijwilligersvergoeding op basis van bestede uren. De kosten van diensten door leveranciers van de stichting, worden door de stichting na ontvangst van de factuur rechtstreeks betaald aan de leveranciers. De penningmeester is uitsluitend bevoegd tot het doen van betalingen.

Sinds 1 januari 2019 heeft de stichting part time een directeur (0,2 fte) in dienst. Per 1 januari 2020 is het contract, na bestuursbesluit, verhoogd naar 0,4 fte. Honorering vindt plaats volgens de CAO HBO.