4 GEHEIMEN IN HET BOEK ‘ESTHER’ EN HET VERHAAL VAN POERIM

Poerim herdenkt de nipte ontsnapping van het hele Joodse volk aan de dreiging van vernietiging, en de moed van koningin Esther die dapper opkwam voor haar volk. Het woord “poerim” betekent “loten”, vanwege de methode die de goddeloze Haman gebruikte om de datum te bepalen waarop ze het Joodse volk in de provincies van Perzië zouden uitroeien. Poerim viert wat leek op ernstige pech die onder de soevereine heerschappij van God veranderde.

Dit zijn “de dagen waarop de Joden rust kregen van hun vijanden, in de maand die voor hen was veranderd van verdriet in blijdschap en van rouw in een feestdag; om deze dagen tot dagen van feest en blijdschap te maken, dagen voor het zenden van geschenken naar elkaar en geschenken naar de armen.” (Esther 9:22)

Het is een tijd van vreugde en feest in de joodse wereld – een tijd om geschenken te geven aan mensen in nood en veel plezier te hebben! Traditioneel dragen mensen verkleedkleding – of in het Hebreeuws, lehitchapess (להתחפש). Het Hebreeuwse woord is verbonden met het idee van zoeken – om jezelf te verbergen, om een masker op te zetten, zodat anderen je moeten vinden. En, eigenlijk is het hele verhaal van Esther een beetje een spelletje verstoppertje spelen…

1.   GOD ZELF VERBERGT ZICH IN HET BOEK ESTHER

Hij word namelijk helemaal niet genoemd. Zelfs niet één keer! Het is het enige boek in de Bijbel waar God zo verborgen is, maar Hij is er wel. Wie Hem zoekt, kan Hem vinden, tussen de regels door, en Hij geeft koning Xerxes de vreemde impuls om midden in de nacht plotseling de archieven te lezen, zonder welke het verhaal heel anders zou zijn geëindigd. Hij is er, in het geloof van Mordechai, in de vastberadenheid van Esther, en Hij is Degene tot wie de Israëlieten bidden en drie dagen in ernst vasten. Hoewel Hij niet naar buiten is gekomen en het heeft gezegd, is God de auteur van het Poerim-verhaal en de redder van het volk Israël. Alweer.

2.   ESTHER VOLGT DE INSTRUCTIES VAN HAAR NEEF MORDECHAI OM HAAR JOODSE IDENTITEIT VERBORGEN TE HOUDEN.

Esther was niet eens haar echte naam. Dat was haar Perzische naam, wat “ster” betekent. Haar Joodse naam was Hadassah: mirteboom. Gehoorzaam als ze was, hield Esther (of Hadassah) haar identiteit geheim, onthulde het alleen op het cruciale moment aan haar man de koning, en was dus in staat om een vat te zijn voor de bevrijding van haar hele ras.  Als Esther had gefaald – als ze Mordechai ongehoorzaam was geweest en niet discreet was geweest, als ze haar leven niet had geriskeerd door om genade van de koning te vragen, zou dan heel Israël zijn omgekomen? Nee! Zoals Mordechai haar terecht waarschuwt:

“Denk niet dat omdat je in het huis van de koning bent, jij alleen van alle Joden zult ontkomen. Want als je in deze tijd zwijgt, zullen verlichting en verlossing voor de Joden uit een andere plaats opkomen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze op deze koninklijke positie bent gekomen?” (Esther 4:13-14)

Het zaad van Abraham, de afstamming van de Messias, werd gedragen door het volk Israël. De Schriften die we vandaag hebben en de kennis van de God van Israël waren in hun handen toevertrouwd en zouden op het juiste moment over de hele wereld worden verspreid. Wat een dierbaar volk! Wat een schatten voor de wereld hebben ze meegedragen! Zou God toestaan dat ze vernietigd werden voordat Yeshua arriveerde en het Goede Nieuws naar de naties kon worden gebracht? Nee! Als Esther faalde, zou Hij een ander hebben gevonden, maar zij vond geloof en moed en wordt beloond met het uitverkoren vat van God. U en ik zijn in staat om dit verhaal in onze Bijbels te lezen, met de hulp van de Heilige Geest, vanwege de trouw van God en de dappere, gehoorzame medewerking van Esther.

3.  DE VERBORGEN KONINGEN

Haman, de man achter het complot om het Joodse volk in het boek Esther te vernietigen, was een directe afstammeling van koning Agag, de Amalekiet. Koning Agag is de eerste ‘verborgen koning’. Lang geleden hadden Hamans voorouders, de Amalekieten, zeer onverstandig besloten om de pas bevrijde Israëlische slaven aan te vallen toen ze uit Egypte strompelden – en niet alleen dat, maar ze kozen ervoor om de achterkant van het konvooi aan te vallen waar de ouden en de zwakken werden gevonden. Later ontmoetten ze elkaar opnieuw in de strijd waarin Mozes’ handen in gebed omhoog werden gehouden en God Israël de overwinning schonk… maar toch bleven er veel Amalekieten over, en hun ziedende haat tegen Israël leefde voort.

God zegt later op hun reis tegen de Israëlieten: “Denk eraan wat de Amalekieten je onderweg hebben aangedaan toen je uit Egypte kwam. Toen jullie vermoeid en uitgeput waren, ontmoetten ze jullie op jullie reis en vielen allen aan die achterbleven; zij hadden geen vrees voor God. Wanneer de HEER, uw God, u rust geeft van alle vijanden om u heen in het land dat Hij u geeft om als erfenis te bezitten, zult u de naam van Amalek van onder de hemel uitwissen. Niet vergeten!” (Deuteronomium 25:17-19)

Maar de Israëlieten deden er niet veel aan om hen uit te wissen. De Amalekieten bleven Israël lastigvallen en vielen aan, en uiteindelijk wordt de taak aan koning Saul gegeven (in 1 Samuël 15) om de klus te klaren. Saul, zoon van Kish, is de tweede ‘verborgen koning’ in het achtergrondverhaal. Saul, de zoon van Kish, trotseerde de strikte instructies van God en spaarde de Amalekietische koning en zijn familie. Hoewel Samuël de profeet Saul berispte en Agag zelf ging doden, ging de lijn van koning Agag door. Sauls ongehoorzaamheid resulteerde uiteindelijk in de verschijning van Haman de Amalekiet, die opnieuw uit was op de vernietiging van Gods uitverkoren volk terwijl ze in ballingschap waren. Haman was echter niet voorbereid op zijn ontmoeting met Mordechai, die, verbazingwekkend genoeg, een afstammeling van Kish was. Koning Saul had gefaald om Gods instructies uit te voeren en koning Agag te doden, dus God herstelt de gebeurtenis later, in Perzië. De antisemitische geest van Amalek steekt zijn lelijke kop op in Haman, en de Geest van God kiest een andere zoon van Kish om de cirkel te voltooien en hem af te maken.

4. DE ONGEZIENE STRIJD

Het is dus een meerlagig verhaal van geheimen en verrassingen – Satan, de echte verborgen vijand, faalde in de zoveelste poging om Israël uit te roeien en te voorkomen dat de ongeboren Messias aan de wereld werd geopenbaard. Ongezien kwaad probeert de verschijning van het ultieme goede te stoppen… maar het is een zinloos vechten tegen een onzichtbare en onverslaanbare God. We kunnen ons verheugen dat, zoals Paulus schrijft,

Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften.

5Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen,
Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen! (Romeinen 9: 4-5).

Het verhaal van Esther is een groot getuigenis van Gods macht, bescherming en trouw aan Zijn volk – en ook aan de hele wereld. Maar de satanische geest van Amalek heeft zijn vendetta tegen Gods uitverkoren volk niet opgegeven. Het is te zien in de onverklaarbare jodenhaat door de eeuwen heen – soms zelfs vanuit de kerk. Hitler was duidelijk in de greep van deze vendetta, en in het tumultueuze Midden-Oosten zien we ook datzelfde verlangen van Amalek regelmatig geuit. Natuurlijk doemt nu de dreiging uit Iran (Perzië!) weer op. Het volk van Israël is nooit onberispelijk geweest, maar het aantal pogingen om ze volledig uit te roeien is zeker buitengewoon voor de rationele waarnemer. Er is meer aan de hand dan op het eerste gezicht lijkt. Er is een kosmische strijd verborgen onder de oppervlakte. God is serieus over Zijn plannen en Hij zal ze uitvoeren. Hij is gepassioneerd over Zijn volk, de “oogappel”, en Hij zal hen beschermen. Het feit dat Hij hen zo fel bewaakte, heeft alle volken een onmetelijke zegen gebracht, en Hij zal voor altijd trouw Zijn aan zijn belofte:

“Ik zal zegenen wie u zegent, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en alle volken op aarde zullen door u gezegend worden.” (Genesis 12:3)