Staan voor waarheid of strijd veroorzaken?

Ron Cantor 22 februari 2023

De meeste mensen die geobsedeerd zijn door dwaalleer hebben weinig geduld voor eenheid, verzoening of iets dat als oecumenisch kan worden geïnterpreteerd. Dus, omdat we veel waarde hechten aan de aansporing van de Schrift om “alles in het werk te stellen om de eenheid van de Geest te bewaren”, worden we er soms van beschuldigd dat we niet de juiste waarde hechten aan waarheid.

Laat me duidelijk zijn, zonder de waarheid van Gods woord zijn we volkomen verloren. Het is de waarheid van Gods woord en Yeshua’s werk aan het kruis dat ons van duisternis naar licht heeft gebracht. Ja, de waarheid heeft ons bevrijd! (Johannes 8: 32) Een van mijn grootste genoegens in het leven is om uren door te brengen in diepe studie van Gods woord – de waarheid.

Soms leek het echter alsof we ervan beschuldigd werden dat we de waarheid niet voldoende liefhadden vanwege onze liefde voor eenheid en vrede.

Dus, wat zegt de Bijbel over eenheid?

Laat me een passage met je delen die niet veel fanfare krijgt. Ik denk dat je de diepere betekenis ervan vrij krachtig zult vinden. 

Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op om eensgezind te zijn in de Heer. Ja, en ik vraag u ook, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met mij hebben gestreden voor de zaak van het Evangelie, samen met Clemens en de rest van mijn medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. (Fil. 4: 2-3)

Het hele boek Filippenzen is geschreven om wat we in dit vers kunnen vinden. Wat leren we van deze passage? Er waren twee vrouwen die leiders waren in de gemeente Filippi. Hun namen waren Euodia en Syntyche. Er was enige onenigheid tussen hen die verdeeldheid veroorzaakte in de gemeente van Filippi. 

In feite, als je dit vers leest en begrijpt dat Paulus een specifiek schisma aan de orde stelde, en dan teruggaat en hele boek Filippenzen leest, zul je een beter begrip hebben van de hele reden waarom het boek is geschreven. 

1. Hij houdt een zeer hartstochtelijk pleidooi voor eenheid in 2: 1-2

2. Hij definieert nederigheid in 2: 3 als “waardeer anderen boven jezelf”.

3. Hij vertelt hen in 2: 4 om niet alleen naar hun eigen belangen te kijken, maar ook anderen te helpen hun doelen te bereiken. 

4. In 2: 5-11, het hart van het boek, zegt hij dat ze op Jezus moeten lijken. Met andere woorden, het betekent bereid te zijn om naar het kruis te gaan en te sterven in het belang van andere mensen terwijl je precies het tegenovergestelde verdient.

5. Vervolgens gebruikt hij zowel Timotheüs als Epafroditus als voorbeelden van trouwe dienaren – met andere woorden, mensen die zij zouden moeten navolgen.

6. In hoofdstuk 3 maakt hij duidelijk dat status en stamboom niets betekenen. Alleen het kennen van de Messias heeft enige waarde. Met andere woorden, “wat bereikt al je gekibbel?”

7. Hij deelt in 3: 12-14 hoe alles wat de vervulling van de roeping van God in de weg staat, tijdverspilling is. 

Al deze uitspraken leiden tot zijn publieke berisping van Euodia en Syntyche. Paulus heeft een grote genegenheid voor deze twee. Wanneer je je vijanden aanspreekt in de Oude Nabije Oosten, zou het gebruikelijk zijn om ze naamloos te laten.

Dat hij ze überhaupt benoemt, getuigt van vriendschap, want een van de tekenen van vijandschap in openlijk gevoerde pennenstrijd is, dat vijanden onbenoemd worden gelaten, dus geschrapt door middel van anonimiteit.

Maar vriendschap mag niet verkeerd worden opgevat als goedkeuring. Paulus is duidelijk niet blij met hun gedrag en is bezorgd dat het een diepe verdeeldheid in de Filippi-gemeenschap zou kunnen veroorzaken. Hoewel er geen twijfel over kan bestaan dat Paulus een strijder is voor waarheid en gezonde leer, moeten we ook beseffen dat hij evenzeer vecht voor eenheid in het lichaam. In 1 Korintiërs 1 en 3 berispt hij hen voor het creëren van loyaliteits kliekjes (1 Kor. 1:11-12, 3:4).

Ik doe een beroep op u, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u het allemaal met elkaar eens bent in wat u zegt en dat er geen verdeeldheid onder u is, maar dat u volmaakt verenigd bent in geest en gedachte. (1 Kor. 1 :10)

In 1 Korintiërs 3 geeft hij een zeer strenge waarschuwing aan iedereen die verdeeldheid in het lichaam zou veroorzaken.

Weet je niet dat je zelf Gods tempel bent en dat Gods Geest in je midden woont? Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God die persoon vernietigen; want Gods tempel is heilig, en jullie zijn samen die tempel. (1 Kor. 3: 16-17)

Of dit nu eeuwige vernietiging is voor de scheidsrechter of een tijdelijke straf, betogen geleerden. Maar er kan geen misverstand over bestaan. Het is een zeer ernstig vergrijp om verdeeldheid onder broeders te veroorzaken. Spreuken zegt dat een van de zes dingen die God haat “een persoon is die de conflict in de gemeenschap opwekt”.

Daarom is Paulus zo begaan met de kerk (in Korinthe): God leeft in deze gemeenschap door zijn Geest. Het kan worden aangetast of geschaad door strijd, verdeeldheid en opschepperij over menselijke leiders.

Yeshua bad om eenheid 

Yeshua, Die de essentie van de waarheid was, die het woord van God wordt genoemd, bad om eenheid. Als je naar Johannes 17 kijkt, lijkt Hij zich behoorlijk zorgen te maken dat zijn toekomstige volgelingen in eenheid wandelen. Dit is het enige hoofdstuk dat we in het hele nieuwe verbond hebben, waar Jezus volledig, in diep gebed met de Vader is. 

Drie keer bidt Hij dat wij één zouden zijn, zoals Hij en de Vader één zijn. Het mag geen verrassing zijn dat Hij ook spreekt over het belang van de waarheid. (Johannes 17:17)

Het idee dat we waarheid tegenover eenheid zouden zetten, is een gevaarlijke. Zelfs een nieuwe gelovige zou gemakkelijk het belang van waarheid in het nieuwtestamentische lichaam kunnen begrijpen. Maar naarmate je groeit en volwassen wordt in je begrip van het Nieuwe Testament, kun je niet om het constante thema in het Hele Nieuwe Testament heen: een oproep tot eenheid.

Eenheid behandelen als het lelijke stiefkind van een bevallige waarheid is het doel missen. Toen ik bestudeerde hoe ik de Bijbel moest interpreteren, werd ons de betekenis van zonde geleerd. In het Grieks betekent het de plank misslaan. Mijn professor paste deze term, zonde, toe op Bijbelinterpretatie. We hebben de neiging om over zonde te denken in termen van moraliteit. Als liefhebber van het Woord van God zag ze zonde als het niet op de juiste manier omgaan met het woord van God, waardoor we het doel missen door slordige exegese. 

O, dat we op een dag Yeshua’s gebed zouden vervullen om in eenheid te wandelen en één te zijn met de Vader en met de Zoon.