Verklaring van nationale predikanten en ouderlingen in Israël

Israel, 17 mei 2021

Op maandag 17 Mei ontvingen wij onderstaande verklaring. Het  spreekt en getuigt namens 70 Joodse en Arabische voorgangers uit Israël en is in meerdere talen opgesteld. Helaas horen we deze geluiden te weinig in de (christelijke) media. Wij hebben persoonlijk toestemming gekregen van de initiatiefnemers om deze verklaring met u en de media te delen. Dat doen we dan ook van harte. 

Momenteel zien we veel polarisatie en haat tussen Arabische en Joodse burgers. Daarom willen wij, Israëlische Joden en Arabieren die hetzelfde geloof in Jezus Christus als Messias en Heere delen, verklaren dat we verenigd zijn in broederlijke liefde. Deze liefde is geworteld in ons geloof en gebaseerd op de Schriften van het   Oude en Nieuwe Testament zoals staat geschreven in Johannes 13:34-35: “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.”

We zijn diep geraakt door de uitingen van geweld en haat in ons land, waar we allemaal samenwonen. We hebben geen ander land. Daarom roepen we al onze broeders en zusters, die in Jezus onze Heere geloven, op om onze eenheid in Jezus Christus tot uitdrukking te brengen in liefde, wederzijdse hulp en standvastigheid om zo de macht van Satan te weerstaan. Dit doen we omdat we geroepen zijn om ambassadeurs van de Heere te zijn, zodat de naam van God verhoogd mag worden en zijn zoon Jezus Christus, onze Heere, verheerlijkt mag worden, zowel in ons land als in de rest van de wereld.

Wij bidden dat de strijd en vijandigheid zal ophouden en dat de vrede van God zal heersen in ons land en onder onze buren. “Want Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan.” (Efeze 2:14) “Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.” (Johannes 17:21)

Gods zegen gewenst en we hopen op betere tijden.

The Board of National Pastors and Elders