Hagefen | Reizen naar o.a. Nederland

Beste gebedspartners, 

September markeert op de meeste plaatsen in de wereld het begin van het schooljaar. In Israël is het echter meestal ook het begin van de herfstfeesten. De drie feesten van het nieuwe jaar – Rosj Hasjana, de Grote Verzoendag – Jom Kippoer en het Loofhuttenfeest, Soekot, worden beschouwd als de herfstfeesten en ze vallen in de eerste 15 dagen van de maand Tishrei.  Omdat de Joodse kalender gebaseerd is op de maan, vallen de feesten niet op exacte dagen zoals in de Gregoriaanse kalender. Ergens in het midden of eind september is echter het begin van het Joodse Nieuwjaar. Dit jaar is het op maandag 26 september. De voorbereiding begint voor de eigenlijke dag en niet op de avond ervoor, maar 10 dagen ervoor. Deze dagen worden beschouwd als de dagen van ontzag.

Het nieuwe jaar brengt een nieuw begin met zich mee, en een daarvan is het lezen van de Pentateuch, de Thora.  In synagogen is er de jaarlijkse lezing van alle vijf boeken van Mozes van Genesis hoofdstuk één, vers één, “In het begin schiep God de hemelen en de aarde” tot de laatste verzen van Deuteronomium met de dood van Mozes, de profeet, die de Here van aangezicht tot aangezicht kende. Elke week wordt een vast deel van de Pentateuch samen met een deel van de profeten gelezen, hoewel passages als Jesaja 53 en Jeremia 31 niet worden gelezen!

Een ander begin in het nieuwe jaar is wat de Dagen van Ontzag wordt genoemd. Dit zijn de 10 dagen die beginnen op de eerste dag van het nieuwe jaar en eindigen op de Grote Verzoendag, die op de tiende van de maand valt. Deze dagen worden verondersteld dagen te zijn van ernstig zelfonderzoek en aandacht voor iemands zonden en berouw erover vóór de Grote Verzoendag. Volgens de Joodse traditie opent God het Boek des Levens aan het begin van het Nieuwe Jaar. In het boek vermeldt Hij de namen van degenen die zullen leven en degenen die een goed leven zullen hebben. Op de Grote Verzoendag wordt het boek verzegeld. Dus, terwijl het boek tijdens die tien dagen open is, kan men door bekering, gebed en goede daden veranderen wat God in het Boek des Levens schrijft. Dit is de reden voor de gemeenschappelijke begroeting gedurende deze 10 dagen: “Moge u ingeschreven en verzegeld worden voor een goed jaar.”

We weten wel dat de Bijbel, niet in het Oude noch in het Nieuwe Testament, dit zegt of er zelfs naar hint. We weten dat God, in zijn goedheid en wijsheid, alle dingen heeft voorbestemd vóór de grondlegging van de wereld. En toch is dit een uitstekend seizoen van het jaar om te bidden dat, zoals veel Joden en in het bijzonder religieuze en orthodoxe Joden deze Dagen van Ontzag doormaken, zij zich echt zouden bekeren en vergeving van zonden zouden vragen aan de Enige Die hun zonden kan verzoenen en Die alleen hen leven kan schenken in dit leven en in de komende wereld.

DE VERNIEUWDE PINKSTERCONFERENTIE

De Messiaanse Joodse Alliantie van Israël, MJAI, organiseert al vele jaren de Pinksterconferentie in de Yad Hashmona Moshav bij Jeruzalem. Dit is een geweldige verzamelplaats geweest van gelovigen uit het hele land die hun eerste vruchten van muziek en aanbiddingsliederen presenteren. Boektafels worden ook beschikbaar gesteld door uitgevers en anderen die hun producten te koop en er tentoonstelling brengen. Vóór Covid was het vaak een bijeenkomst van zo’n 1200 aanwezigen, en mensen brachten hun picknicklunches mee en genoten van een geweldige tijd van gemeenschap en eten. HaGefen had altijd tafels met zijn boeken en andere producten, en meestal hadden we een groot aantal contacten en verkopen. Tijdens de laatste twee jaar van Covid kon de conferentie echter niet worden gehouden. Gelukkig was het in juni terug.

Maar de dood van Hanan Lukatz, een leider in het Messiaanse lichaam en de directeur van MJAI, trok echter een trieste schaduw over de hele conferentie. Hanan was de belangrijkste organisator van de Pinksterconferentie en was ook ouderling in de gemeente “Beit Chasda” in Haifa, een van de oudste gemeenten in Israël. Hij zat ook in de commissie van verschillende organisaties en kerkgemeentes. Op 74-jarige leeftijd liet hij zeven kinderen en elf kleinkinderen achter.

EEN NIEUWE KALENDER

Na twee jaar, waarin we geen kalender publiceerden, dit nieuwe jaar wel en kwam onze Joodse kalender 2023 uit die begint in september 2022 en eindigt in december 2023. Dit jaar is het thema

van de kalender “Hemel en Aarde” met foto’s uit Israël genomen door wijlen John

Theodor. John was een Australische immigrant die ouderling en evangelist is in het “Huis van vergiffenis” in Jeruzalem. In het jaar 2000 richtte John het bedrijf PhotoZion op, waar hij zijn cameralenzen gebruikte als een middel om de schoonheid van het Beloofde Land vast te leggen. John ging in oktober 2021 naar zijn Hemelse Vader en liet een vrouw en drie tienerkinderen achter. De kalender van dit jaar is opgedragen aan zijn nagedachtenis. 

ONZE VRUCHTEN

We willen we graag een deel van onze vruchten delen sinds de laatste keer dat u van ons hoorde. In juli jl. verscheen het boek Nine Marks of a Healthy Church van Mark Dever in het Hebreeuws. Dit is hoogstwaarschijnlijk het eerste boek dat verschenen is over het onderwerp ‘wat is een Bijbelse kerk’ gepubliceerd in modern Hebreeuws. Het boek is gegeven aan verschillende predikanten in Israël, en het Israel College of the Bible zal het gebruiken als een leerboek voor zijn kerkleer. Bid alstublieft met ons mee dat het boek echt invloed zal hebben in de kerken in Israël en er daardoor meer bijbelse en gezonde kerken zullen ontstaan.

Het tweede boek dat nu in druk is, is voor jongere tieners, genaamd Ruth de Moabitische, en beschrijft het verhaal in het boek Ruth, waar Boaz als de bloedverwant zch opwerpt om Ruth te verlossen. Het boek maakt deel uit van een serie die we uitgeven; twee eerdere boeken die al zijn gepubliceerd zijn A Son Shall shall be Born to Us en Jona and the Ninevites.  Het eerste is het verhaal van de geboorte van Christus, geprofeteerd door de profeten van het Oude Testament en vervuld in de Evangeliën van het Nieuwe Testament. Dit is het eerste boek in zijn soort in het Hebreeuws over dit onderwerp. Het tweede boek vertelt het verhaal van Jona, een onwillige zendeling! Al deze boeken zijn geschreven door Cornelius Meeuse in Holland. Er zijn er nog een paar in de maak. En het derde boek dat nu wordt gedrukt is het klassieke boek, De Heiligheid van God door R.C. Sproul. Dit is het tweede boek dat we publiceren van wijlen Dr. Sproul. Het eerste boekje van hem dat in het begin van het jaar verscheen was het eerste van de Crucial Questions Series, getiteld What Does it Mean to be Born Again?  En zoals u zich misschien herinnert, werd dat boekje aan 240 soldaten gegeven als onderdeel van de Poerim-pakketten die aan Messiaanse soldaten werden gegeven die in hun actieve dienst dienden. We hopen dat dit tweede boek van R.C. Sproul joodse christenen zal helpen om de heiligheid van God en de verklaring dat onze God heilig is, beter te begrijpen.

Daarnaast staan we op het punt om twee van Baruch Maoz’ kleine profetencommentaren te publiceren, een over Jona en de andere over Sefanja. We hebben in het verleden al Hosea, Joel en Amos van Baruch gepubliceerd en we hopen deze andere twee gedrukt te hebben voor het einde van het jaar. Naast deze nieuwe boeken hebben we een aantal boeken moeten herdrukken die we eerder hebben uitgegeven. Er zijn vier van zulke boeken die echt iets zeggen over de groei van de kerk in Israël en haar behoefte aan boeken. De eerste is Sexual Detox van Tim Challies. We hebben in het verleden 500 exemplaren gedrukt en beschikbaar gesteld in elektronisch formaat, maar er was behoefte aan meer gedrukte exemplaren.

Het tweede boek was When Sinners Say I Do, door Dave Harvey, uitgegeven door Shepherd Press. En het derde boek is van dezelfde uitgever, getiteld Shepherding a Child’s Heart van Ted Tripp. De vierde herdruk die we een paar maanden geleden maakten was ook het klassieke boek Knowing God van J.I. Packer. Dit was de derde herdruk van dit belangrijke boek over de Leer van God.

We blijven, als uitgeverijen, de Grace en

Het Russisch tijdschrift Waarheid.

Sinds begin dit jaar verschijnt het magazine alleen nog elektronisch en we staan op het punt om de derde editie ervan dit jaar uit te zenden. Zowel de tweede als de derde editie van het tijdschrift werden zowel in het Russisch als voor het eerst ook in de Oekraïense taal gepubliceerd. Langzamerhand krijgt het blad de 5.000 lezers die er vroeger gedrukte exemplaren van ontvingen weer terug.

EN TOT SLOT

En ten slotte blijven we Israëli’s aanmoedigen om boeken te schrijven en onze hulp aan te bieden bij het publiceren ervan.

Momenteel werken we met drie relatief nieuwe auteurs. De eerste is Judy Pex, van de Shelter in Eilat, die al twee van haar boeken heeft gepubliceerd, en we helpen haar met het derde. De andere is Raviv D., die een boek van een seculiere uitgever heeft gepubliceerd. Er waren veel problemen, maar we werken nu met hem samen om het boek te herschrijven en te herschrijven voordat het wordt gepubliceerd. De derde is met Yaffa R., met wie we begonnen te werken bij het publiceren van haar eerste kinderboek.

En laten we vooral die vreselijke oorlog die nu op Europese bodem plaatsvindt, de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, niet vergeten. Sinds 24 februari, toen de oorlog begon met de Russische invasie, zijn er aan beide zijden vele doden gevallen. Miljoenen in Oekraïne hebben hun huizen en levensonderhoud verloren en zijn vluchtelingen geworden, en zowel de Oekraïense als de Russische economie zijn ernstig beschadigd. Zoals vaak het geval is in alle oorlogen, betalen onschuldige mensen de prijs en te vaak de ultieme prijs.

DAVIDS DEPUTATIES

Mijn deputatiereizen zijn altijd een belangrijk onderdeel van mijn activiteiten geweest. Met twee jaar Covid en een hartaanval in januari van dit jaar moest ik het echter rustiger aan doen. Maar van 23 augustus tot 13 september maakte ik mijn eerste grote deputatiereis naar de VS. Ik bezocht en preekte op drie opeenvolgende zondagen in San Diego, San Francisco en Fayetteville, AR. Daarnaast hield ik seminars in kerken in Atlanta en bracht belangrijke familiebezoeken aan Dallas, Texas en Davis in Noord-Californië. Ik moest zevenmaal met een vliegtuig mee en ik moest 2.000 mijl rijdend afleggen tijdens deze reis. Ik ben dankbaar dat ik alles weer aan kan, en deze reis was daar een goed teken van.

UW PARTNERSCHAP

We zijn dankbaar uw gebeden voor ons, en we hebben ook uw financiële steun nodig, omdat het ons in staat stelt alles te doen wat we kunnen om de kerk in Israël te versterken en een solide basis te bouwen voor de gelovigen in het Beloofde Land.

David Zadok, namens het HaGefen team