RETURN TO ZION | Een boodschap van bemoediging

Kracht vinden in de Geest van de Heer

Broeders en zusters in Yeshua, groeten en zegen van de Heer, onze God! Ik wil mijn dankbaarheid uitdrukken voor jullie gebeden en steun aan onze bediening.

Laten we eens kijken naar het boek Zacharia, hoofdstuk 4. In het vorige hoofdstuk moedigt de profeet Jozua, de hogepriester, aan om het gebod van de Heer op te volgen. Nu wordt de profeet naar Zerubbabel gezonden. Er wordt geportretteerd dat de hele leiderschapsstructuur van Israël in die tijd moreel verwoest was. Zonder de tussenkomst van de profeet was hun voortbestaan onzeker. Interessant is dat de profeet twee olijftakken en een menora openbaart, die de samenwerking symboliseren van het Joodse volk en andere naties die de Here God dienen. De olie van deze olijven vertegenwoordigt de actieve manifestatie van het Koninkrijk der Hemelen op aarde.

Met deze beeldspraak gaat de profeet verder met het verheffen van Zerubbabel. Hoewel hij geen gewijde koning was, werd Zerubbabel, een afstammeling van koning David, door de koning van Babylon aangesteld als de leider van het volk. Het herstel van Israël en de manifestatie van de Heilige Geest hingen af van zijn daden. Zerubbabel was echter emotioneel uitgeput en niet in staat om zijn bediening te vervullen. Dan spreekt de Heere tot hem: “Dit is het woord des Heeren tot Zerubbabel, zeggende: het is niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heere der heerscharen” (Zacharia 4:6). Dit voorbeeld is van toepassing op ieder van ons, vooral in de tumultueuze spirituele tijden waarin we leven.

Hoewel we ernaar streven om het werk van de Heer te doen, zijn we nog steeds mensen. We kunnen plannen en inspanning leveren, maar uitdagingen kunnen onze kracht uitputten… Niettemin verzekert God ons: “Ik zal u bijstaan. Blijf proberen en vooruitgaan, maar vertrouw niet alleen op je eigen capaciteiten om spiritueel werk te volbrengen… Kijk naar Mij en Ik zal jullie helpen. Het zal door Mijn Geest gedaan worden”, zegt de Heer!

Return to Zion

Wat betreft de bediening van “Return to Zion”, we zijn het zomerseizoen ingegaan. We moedigen onze gemeente aan om te rusten, maar we gaan ook door met humanitaire projecten en het verwelkomen van nieuwe immigranten. In augustus zullen vijftien van onze jongeren deelnemen aan de Eagle-projectcursus in Noorwegen, de eerste keer na de pandemie. Jullie gebeden worden gevraagd.

Daarnaast wil ik jullie bedanken voor jullie gebeden! We tekenden een contract voor een gebouw voor onze nieuwe te stichten gemeente! Een 10-jaars contract. De reparatie en het eerste jaar van de huurovereenkomst kunnen ons $ 100.000 kosten. Nu beginnen we met de voorbereidingen voor de verbouwingen. Ik zal dankbaar zijn voor jullie voortdurende gebeden!

Het doel van deze nieuwe gemeente is om in het noorden van Israël de Heere Jezus te gaan verkondigen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de mensen om zich beter te kunnen uitdrukken om het evangelie te verkondigen, de ontwikkeling van nieuwe predikanten en teams, die zich willen beijveren dat meer  joodse mensen de Heere gaan aanbidden in Israël.

Met liefde en respect,

Leon & Nina Mazin