RETURN TO ZION – Pesach

“Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat”. Jozua 1:4-9

Shalom, beste vrienden van Return to Zion! Zoals u weet, heeft Iran vorige week Israël aangevallen. Veel mensen zeggen dat Israël vanaf de dag van zijn oprichting oorlogen voert en dat de mensen eraan gewend zijn geraakt. Maar vandaag de dag is er een groot aantal nieuwe immigranten uit Rusland en Oekraïne die de oorlog zijn ontvlucht waarin ze verwikkeld zijn. Ze reageerden verschillend. Velen van hen waren bang en in paniek. Sommigen probeerden kalm over te komen, maar waren nog steeds erg bang omdat ze nog nooit oorlog hadden meegemaakt. En het is hartverscheurend om te zien hoe mensen lijden.

Wij geloven dat dit een tijd is waarin God ons, de mensen die geroepen zijn om Hem te dienen, kan en zal gebruiken. Het is niet gemakkelijk voor ons om moedig en sterk te zijn, maar we staan op de belofte van onze Almachtige Hemelse Vader die dit land als erfenis aan het Israëlische volk heeft gegeven. Maar er is een voorwaarde om de belofte te realiseren: de hemelse Vader gehoorzamen, alleen op Hem hopen en vertrouwen.

Bid alstublieft voor het hele volk van Israël om zich tot God te wenden en Hem lief te hebben, en Hem te gehoorzamen, en te beseffen dat Hij de enige Redder van Israël is vanaf de dag van onze voorvaderen.

Ondanks de situatie zullen alle Messiasbelijdende gelovigen Pesach vieren. Het is tijd voor ons om opnieuw na te denken over de redding van onze natie uit de slavernij. Het was het enige unieke ontsnappingswonder van 2 miljoen mensen in de geschiedenis van de mensheid. Het kon alleen worden gedaan door onze Almachtige, Liefdevolle en Getrouwe Vader. Wij geloven dat Hij Dezelfde is en vandaag de dag zo’n wonder kan verrichten.

Ook in onze gemeente bereiden we ons voor op dit zeer belangrijke feest. We willen dat andere mensen die er nog niet bekend mee zijn, eraan deelnemen. Als onderdeel van onze bediening aan nieuwe immigranten zullen we een kleine Pesach-viering voor hen organiseren. We willen dat ze de geschiedenis van Pesach goed in beeld krijgen. We willen ook dat ze weten waarom God de natie Israël heeft gevormd en uitverkoren. En natuurlijk is geen vakantie compleet zonder een lichte traktatie.

We hebben ook kleine cadeautjes gemaakt voor ouderen, en we zullen ze samen met warm eten presenteren. Onder de nieuwe immigranten bevinden zich grote gezinnen en gezinnen met slechts één ouder. Ze krijgen ook speciale voedselsets voor de feestdagen.

Dit is wat we nu doen.
God zegene u!

Leon & Nina Mazin