Privacy Statement

Privacy Statement Stichting Steun Messias Belijdende Joden

Stichting Steun Messias Belijdende Joden verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

In het kader van de dienstverlening, wanneer u een brochure aanvraagt, donateur wordt of bent, legt de Stichting Steun Messias Belijdende Joden gegevens vast. De Stichting Steun Messias Belijdende Joden  gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van haar activiteiten, fondsenwerving en om u op de hoogte te houden over haar activiteiten. Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kun u dit laten weten via info@messiasbelijdendejoden.nl. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de Stichting Steun Messias Belijdende Joden hier wettelijk toe wordt verplicht. De verwerking van gegevens is vastgelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Contactgegevens:

Postbus 22
3860 AA Nijkerk

0318 – 51 96 84
info@messiasbelijdende joden.nl
messiasbelijdendejoden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Steun Messias Belijdende Joden houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens worden vastgelegd.

Stichting Steun Messias Belijdende Joden is een stichting die haar relaties via acties oproept om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Het werk van Stichting Steun Messias Belijdende Joden wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website, wanneer u zich aanmeldt voor een van ons blad, of acties en wanneer u zich aanmeldt als donateur. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, bestelling, deelname). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Stichting Steun Messias Belijdende Joden heeft een ANBI-status.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@messiasbelijdendejoden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Steun Messias Belijdende Joden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief, projectbrieven en/of ons blad Immanuel

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Steun Messias Belijdende Joden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Steun Messias Belijdende Joden) tussen zit.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Steun Messias Belijdende Joden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Steun Messias Belijdende Joden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contact met donateurs en relaties

Stichting Steun Messias Belijdende Joden informeert haar donateurs over haar werk via het blad Immanuel, nieuwsbrieven en projectbrieven, per e-mail, post, en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van Stichting Steun Messias Belijdende Joden te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website

Tevens werken we met Google Analytics om te kunnen inzien hoeveel mensen onze website bezoeken en op welke manier, om zo onze website te kunnen verbeteren. Onze website is beveiligd met een zogenaamd SSL-certificaat, waarmee het invullen en verzenden van gegevens via onze formulieren beveiligd plaatsvindt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van Stichting Steun Messias Belijdende Joden: 0318 – 51 96 84 per e-mail: info@messiasbelijdendejoden.nl of via onze contact pagina.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Steun Messias Belijdende Joden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secr@messiasbelijdendejoden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Steun Messias Belijdende Joden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Steun Messias Belijdende Joden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie of via info@messiasbelijdendejoden.nl

Privacy beleid Stichting Steun Messias Belijdende JodenVersie: mei 2018/1.