Netzer HaGalil

Al meer dan 10 jaar zijn er contacten met de kleine gemeente Netzer HaGalil (Spruit van Galilea) in Nazareth. Vanuit Nederland gaven we geld om vanuit die gemeente gratis warme maaltijden te verstrekken. Zo kreeg een arme man met een crimineel verleden in de voormalige Sovjet-Unie warme maaltijden. We ontmoetten hem twee jaar achter elkaar en daarna duurde het enkele jaren. Toen hoorden we dat hij tot geloof in de Heere Jezus gekomen was en zich had laten dopen. Hij geloofde dat al zijn zonden afgewassen waren! Nu is hij een actief lid in de gemeente van Vakif Khasanov. Onder Gods zegen is in de loop van de jaren de kleine gemeente gegroeid! De 45 kerkgangers konden niet meer in de kleine zaal. Precies op tijd bleek het mogelijk om het naastgelegen pand te huren en beiden panden tot één geheel te renoveren. Zo is er een kerkzaal voor 80 personen ontstaan en daarnaast twee lokalen voor de sabbatschool. Nog steeds worden er voedselpakketten verstrekt. Maar groter wonder is dat mensen mogen leven van het Brood des Levens, Jezus de Messias.

Door uw bijdragen konden we én geld geven voor de renovatie én voor structurele ondersteuning voor de hogere huur. Zo wordt deze arme Messiasbelijdende Joods gemeente geholpen om in woord en daad van hun en onze Heiland te getuigen.